رهبری

بدنه خبر

معدوم سازی یک هزارو400کارتن چیپس سه‌شنبه، 21 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران درروزدوشنبه مورخه 96/6/20 مقدار یک هزارو250کیلوگرم چیپس غیرقابل مصرف درمحل جایگاه دفن زباله شهرستان معدوم گردید.دکترآوات کریمی رئیس مرکزبهداشت شهرستان کامیاران که درمحل حضورداشتنددراین خصوص گفتند: درتاریخ 96/3/21 مقداریک هزاروچهارصد کارتن چیپس ازاماکن تولیدی تحت پوشش بدلیل عدم پروانه ساخت توسط کارشناس واحد نظارتی شبکه بهداشت ودرمان ضبط وپس ازانجام آزمایشات لازم، نامنطبق بودن آن بااصول بهداشتی تشخیص داده شد.وپس ازانجام تشریفات قانونی واخذمجوز از مراجع قضایی درمورخه 96/6/20 معدوم گردید.وی ارزش این مقدارچیپس راحدود30میلیون تومان اعلام نمودند.       
 
پورتال اخبار