رهبری

بدنه خبر

استعلام بها تجهیز، نصب راه اندازی و برون سپاری سایت بی خطرسازی زباله های عفونی دوشنبه، 13 شهریور 1396

شبکه  بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد تجهیز ، نصب ، راه اندازی و برون سپاری سایت بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه و مراکز تابعه را از طریق استعلام بها به شرکت های صلاحیت دار، واجد شرایط و دارای مجوز( شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند) به مدت  12 ماه از مورخ 1/9/96 لغایت 30/8/97  واگذار نماید.

 

 

**************************************************

مدت زمان تحویل اسناد  استعلام بها به شرکتهای داوطلب: 15/6/96 لغایت 27/6/96

محل تحویل اسناد وشرایط استعلام بها به شرکتهای داوطلب:

 استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه

**************************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب، ج) : لغایت 11/7/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج):

استان کردستان-شهرستان قروه - میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان قروه – ارسال از طریق پست سفارشی

**************************************************

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در استعلام بها مبلغ پانزده میلیون ریال(15000000 ریال) بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه کد 825 و یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل 3ماه  از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 

**************************************************

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ 15/7/96 رأس ساعت 10صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه می باشد

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت ملی اطلاع رسانی  استعلام ها به آدرس http://iest.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار