رهبری

بدنه خبر

استعلام بها واگذاری امورات باغبانی، نگهداشت ، فضای سبز و محوطه سازی دوشنبه، 13 شهریور 1396

 

شبکه  بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد امورات باغبانی ، نگهداری فضای سبز و محوطه سازی بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه و واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان قروه را از طریق استعلام بها به شرکت های صلاحیت دار، واجد شرایط و دارای مجوز( در زمینه باغبانی و نگهداشت فضای سبز) به مدت 6ماه از مورخ 31/67/96 لغایت 29/12/97 واگذار نماید.

 

 

**************************************************

مدت زمان تحویل اسناد  استعلام بها به شرکتهای داوطلب: 11/6/96 لغایت 27/6/96

محل تحویل اسناد وشرایط استعلام بها به شرکتهای داوطلب:

 استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه

**************************************************

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج):

استان کردستان-شهرستان قروه - میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان قروه – ارسال از طریق پست سفارشی

**************************************************

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در استعلام بها مبلغ ده میلیون ریال(10000000 ریال) بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه کد 825 و یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل 3ماه از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 

**************************************************

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ 30/6/96 ساعت 9صبح پنجشنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه می باشد

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت ملی اطلاع رسانی  استعلام ها به آدرس http://iest.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار