رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده شنبه، 11 شهریور 1396

شبکه  بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکتهایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

 

**************************************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 11/6/96 لغایت 19/6/96

محل تحویل اسناد مزایده: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده  به استان کردستان- شهرستان سقز- خیابان شهدا شبکه بهداشت شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iest.mporg.ir  مراجعه نمایند.

**************************************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 25/6/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده:

از طریق پست سفارشی –استان کردستان-شهرستان سقز- بلوار حافظ مرکز بهداشت شهرستان سقز- طبقه دوم- واحد حراست کدپستی 6681744593

**************************************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین 50000000 ریال(پنجاه میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

 

**************************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 29/6/96 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد ضمناً شرکتهای متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه  ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iest.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار