رهبری

بدنه خبر

بازدید از مرکزپزشکی کوثر و بعثت شنبه، 11 شهریور 1396

بازدید از مراکز آموزش پزشکی

در روزهای دوشنبه وسه شنبه,6 , 96/06/07   معاونین آموزشی و پژوهشی ، مدیر گروه پرستاری ، نماینده دانشکده در مراکز پزشکی ، از بیمارستانهای بعثت وکوثر بازدید و ضمن دیدار با مسئولین وا حدهای مختلف از جابجایی واستقرار بخش های جدید در هردو بیمارستان مطلع ونیازمندیهای آموزش بالینی را به اطلاع مسئولین محترم مراکز رسانده و مقررشد مباحث ذیربط در شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد. 
 
پورتال اخبار