رهبری

بدنه خبر

جلسه کمیته اخلاق حرفه ای یکشنبه، 5 شهریور 1396

جلسه کمیته اخلاق حرفه ای

جلسه کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده درتاریخ 96/06/05 ساعت 8:30 صبح در دفتر ریاست دانشکده با حضور همکاران کمیته برگزار گردید. دراین جلسه دستورالعمل های مربوط به اخلاق حرفه ای در دو بخش پایه و اختصاصی برای رشته های پرستاری و مامایی تدوین گردید.

 

 
پورتال اخبار